Lecka x B Corporation - Lecka Germany

Lecka x B Corporation

[English below]

Chúng tôi vô cùng vui mừng thông báo rằng Lecka hiện là Công ty B-Corp được chứng nhận - Công ty thứ 3 tại Việt Nam (cho đến nay!). Chúng tôi đang tham gia vào hàng ngũ các công ty được đánh giá cao như Patagonia, Ben & Jerrys và Etsy, cùng 4476 công ty khác ở 77 quốc gia, đăng ký sử dụng việc Kinh doanh như một Lực lượng vì những giá trị tốt đẹp và đang dẫn đầu về tính bền vững, quản trị và sự hòa nhập của các bên liên quan.

Kể từ những ngày đầu, chúng tôi đã luôn nỗ lực trở thành B-Corp. Tấm bằng này chính thức chứng nhận những gì chúng ta đang làm và sống theo hàng ngày: xây dựng một công ty có tính đến tất cả các bên liên quan. Từ những người nông dân, nhân viên của Lecka, đến khách hàng và người bán, chúng tôi xem xét tất cả mọi người trong quá trình ra quyết định và áp dụng một cái nhìn tổng thể để giải quyết vấn đề.

Mỗi công ty trải qua quá trình đánh giá chứng nhận phải trả lời một danh sách rất dài các câu hỏi và cung cấp bằng chứng và xác nhận cho nhiều câu hỏi trong số đó. Đánh giá được chia thành các phần tác động khác nhau: Quản trị, Người lao động, Cộng đồng, Môi trường và Khách hàng. Khuôn khổ đó cực kỳ hữu ích cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một cách tiếp cận toàn diện để vận hành một doanh nghiệp bền vững. Nói ít hơn, làm nhiều hơn.

Như chúng ta đã xem xét cách tiếp cận của B-Corp từ ngày 1, chúng tôi có thể thực hiện nhiều yêu cầu ngay lập tức, thay vì điều chỉnh chúng sau đó! Sau khi đánh giá, công ty nhận được điểm cần phải đạt ít nhất 80 để đủ điều kiện trở thành B-Corp (tối đa là 180). Điểm của chúng tôi là 92,9, ngay trên mức trung bình của các công ty tương tự trong các ngành tương tự.

Lecka đã trở thành một B-Corp! Tuy nhiên, chúng tôi còn đang ở rất xa con số 180!

Thay vì tự hào rằng chúng tôi tuyệt vời như thế nào và tại sao chúng tôi xứng đáng trở thành B-Corp, chúng tôi muốn chỉ ra những thứ mà chúng tôi vẫn có  thể cải thiện:

 

1) Hỗ trợ nông dân địa phương

Chúng tôi đã giới thiệu một loạt các nhà cung cấp địa phương trực tiếp là nông dân hoặc chế biến hàng hóa từ nông dân địa phương. Tất cả các nhà cung cấp đó đều thực hành các phương pháp canh tác bền vững. 

Tuy nhiên, chúng tôi cần hợp tác chặt chẽ hơn với họ để đào tạo về cách đóng gói ít lãng phí hơn, tiêu chuẩn các báo cáo, thực hiện các phương pháp hữu cơ và công tác nâng cấp máy móc để đạt được hiệu quả cao hơn. 

Chỉ một số nông dân có chứng chỉ Fair Trade hoặc Organic Certificate có thể cho phép họ xuất khẩu nhiều hơn nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp thúc đẩy doanh thu cho những nông dân có đủ khả năng chi trả những nâng cấp đó.

 

2) Hoá xanh cơ sở sản xuất

Chúng tôi cần làm tốt công tác quản lý chất thải tại nhà máy của mình. Chính quyền địa phương ở đây không phân loại rác thải (ví dụ như giấy, nhựa, hữu cơ) và mọi thứ được ném chung với nhau. Ngoài ra, chúng tôi muốn tái chế nước thải và lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà để tạo ra năng lượng cho các loại máy móc.

 

3) Ghi chú dữ liệu

Mục tiêu lớn của chúng tôi cho 2022 là hiểu được lượng khí thải carbon của Lecka. Chúng tôi cần tìm hiểu rất nhiều dữ liệu, mọi thứ từ chuỗi cung ứng đến bán hàng và đánh giá tác động của từng công việc đối với môi trường. Rất nhiều dữ liệu không có sẵn ở Việt Nam và sẽ là một thách thức để có được bức tranh toàn cảnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bắt đầu ở đâu đó và tiến về phía trước. Không có dữ liệu thì không có cải tiến.

 

4) Báo cáo tác động

Cuối cùng, chúng tôi vẫn chưa làm tốt công việc thể hiện tất cả tác động của mình với thế giới. Vì chúng tôi đã rất được thúc đẩy thực thi các sứ mệnh mà không tóm tắt các hành động của mình thành một báo cáo và đồ họa thông tin để làm cho chúng dễ hiểu đối với tất cả mọi người. Chúng tôi cần giao tiếp tốt hơn để nhận được phản hồi và tham gia tích cực hơn vào những cuộc trò chuyện về tính bền vững toàn cầu.

Chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam đi theo con đường tương tự và trở thành một Công ty B-Corp. Đó là một khuôn khổ tuyệt vời cung cấp một lộ trình rõ ràng về cách điều hành một doanh nghiệp và tạo ra giá trị cùng một lúc.

Chúng tôi luôn cởi mở để nhận phản hồi và ý kiến ​​về những gì chúng tôi có thể làm để cải thiện. Hãy thoải mái liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

 

Tìm hiểu thêm thông tin tại:

https://www.bcorporation.net/en-us/

-----

We are extremly pleased to announce that we are now a certified B Corporation - the third only in Vietnam (so far!). We are joining the esteemed ranks of companies like Patagonia, Ben & Jerrys and Etsy, plus 4476 other companies in 77 countries, that have signed up to use Business as a Force for Good and are leading the way in sustainability, governance and stakeholder inclusivity.

Since Day 1 of Lecka we have worked on becoming a B Corporation. It officially certifies what we do and live by every day: building a company that takes all stakeholders into account. From the farmers, our staff, to customers and sellers, we consider everyone in our decision making process and apply a holistic view to solving problems.

Each company that goes through the certification assessment got to answer a very long list of questions and provide proof and validation for many of those. The assessment is split into various impact sections: Governance, Workers, Community, Environment and Customers. That framework is incredibly useful for anyone that is seeking a comprehensive approach to running a sustainable business. Less talk, more doing.

As we have looked at the B Corp approach from Day 1, we were able to implement many of the requirements right away, rather than adjusting to them later! After the assessment, the company receives a score that needs to be at least 80 in order to qualify for a B Corporation (the maximum is 180). Our score is 92.9, which places us just above the average of similar companies in similar industries.

We made it! However, we are far away from 180!

Instead of boasting here how great we are and why we deserve to be a B Corp, we want to point out the areas where we can do better:

1) Working with Local Farmers

We have onboarded a range of local suppliers who either directly are farmers or process the goods from local farmers. All of those suppliers practice sustainable farming methods. However, we need to work more closely with many of those in order to educate on less wasteful packaging, reporting standards, organic methods and upgrading machines to achieve better efficiencies. Only a few farmers have a Fair Trade or Organic certificate yet that would allow them to export much more. We are hoping to drive revenue to those farmers that then can afford those upgrades.

 

2) Greener Facility

We need to do a better job in how we manage our waste in our factory. The local authorities here don't seperate waste (e.g. paper, plastic, organic) and everything gets thrown together. Also, we would like to recycle our waste water and install solar panels on our roof top to generate energy for our machines. 

 

3) Data Recording

Our big goal for 2022 is to understand our carbon footprint. We need to dig up a lot of data, everything from our supply chain to our sales, and evaluate the impact each has on the environment. A lot of data is unavailable in Vietnam and it will be a challenge to get a comprehensive picture. However, we will start somewhere and move forward from there. Without data there is no improvement. 

 

4) Impact Reporting

Lastly, we haven't done a good job yet in presenting all our impact to the world. As we have been so execution driven, we didn't summarise our actions into a report and infographics to make them easy to understand by anyone. We need to communicate those better so we receive feedback and participate more in the global sustainability conversation.

We hope to inspire other businesses in Vietnam to take a similar route and become a B Corporation. It is such a fantastic framework that provides a clear roadmap how to run a business and do good at the same time.

We are always open for feedback and ideas what we can do to improve. Please reach out if you have any questions.

 

More information:

https://www.bcorporation.net/en-us/

 

Zurück zum Blog
 • Berechne Deinen Kalorienverbrauch - Lecka Germany

  Berechne Deinen Kalorienverbrauch

  Nutrition plays a major role in our mental and physical wellbeing. Everything we eat and drink impacts the health of our body. Calories are an important number as part of a...

  Berechne Deinen Kalorienverbrauch

  Nutrition plays a major role in our mental and physical wellbeing. Everything we eat and drink impacts the health of our body. Calories are an important number as part of a...

 • Die Rolle von Zucker in der Sporternährung - Lecka Germany

  Die Rolle von Zucker in der Sporternährung

  Learn more about the importance of sugar in your sport diet. We explain why natural sugar is good to give you energy when exercising and what to watch out for...

  Die Rolle von Zucker in der Sporternährung

  Learn more about the importance of sugar in your sport diet. We explain why natural sugar is good to give you energy when exercising and what to watch out for...

 • Top Trail Runs in Deutschland in 2024 - Lecka Germany

  Top Trail Runs in Deutschland in 2024

  Deutschland ist ein Paradies für Trailrunner, mit einer Vielzahl von Trails für jedes Erfahrungsniveau. Hier sind einige der Top Trail Runs in Deutschland im Jahr 2024: 1. Rennsteiglauf Der Rennsteiglauf...

  Top Trail Runs in Deutschland in 2024

  Deutschland ist ein Paradies für Trailrunner, mit einer Vielzahl von Trails für jedes Erfahrungsniveau. Hier sind einige der Top Trail Runs in Deutschland im Jahr 2024: 1. Rennsteiglauf Der Rennsteiglauf...

1 von 3